Hvad sker der lige her | YouSee Community
Spørgsmål

Hvad sker der lige her


Nu må i fandme snart stoppe, jeg ringer ind til jer med et problem, nu skal jeg skære det ud for jer herinde.
ringer ind for at høre om jeg kan åbne porte i mit kabel modem fra jer.
Jeg får af vide at det kan jeg godt, men i giver ikke support til port forwarding,
ikke hvad jeg spurgte om,
andet spørgsmål lyder så sådan her.
når jeg har åbnet portene i kabelmodemet, hvilke jeg ved jeg har gjort korrekt, er ikke nybegynder i det her. hvordan pokker kan det så være at porten ikke er åben alligevel, har kørt en port scanner som fortæller mig at den port jeg har åbnet i modemet ikke er åben,
svaret fra jer, vi giver ikke support på port forwarding OMFG. hvad fanden sker der for jer ???

3 Kommentarer

Har selv haft samme problem, gav op til sidst. De som regel rigtig flinke Yousef men når det kommer til dette emne så det som at snakke til en dør.
PW udforsker har du fået løst dit problem, og hvis du har hvordan ?
Jeg har endda spillet et andet spil hvor jeg blev smidt af efter få minutter, de havde så et test program, som kørte, og der kan man også se at der er forbindelser som ikke kommer igennem, og det kan yousee heller ikke løse eller gider.

Starting traceroute diagnostics - this may take several minutes

Starting tracert for launcher.eveonline.com

Tracing route to d1hoqe10mv32pv.cloudfront.net [52.222.253.162]
over a maximum of 30 hops:

1 2 ms 1 ms 2 ms 192.168.0.1
2 18 ms 14 ms 15 ms 83.93.27.238
3 11 ms 11 ms 11 ms cpe.vlanif200.nsknqa1.dk.customer.tdc.net [176.22.62.234]
4 26 ms 25 ms 24 ms ae1-0.stkm4nqp7.se.ip.tdc.net [83.88.19.35]
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 39 ms 43 ms 39 ms 52.222.253.162

Trace complete.

Starting tracert for binaries.eveonline.com

Tracing route to d17ueqc3zm9j8o.cloudfront.net [52.222.253.226]
over a maximum of 30 hops:

1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 17 ms 14 ms 19 ms 83.93.27.238
3 11 ms 11 ms 12 ms cpe.vlanif200.nsknqa1.dk.customer.tdc.net [176.22.62.234]
4 26 ms 25 ms 25 ms ae1-0.stkm4nqp7.se.ip.tdc.net [83.88.19.35]
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 38 ms 40 ms 40 ms 52.222.253.226

Trace complete.

Starting tracert for resources.eveonline.com

Tracing route to dm794883twbxj.cloudfront.net [52.222.253.251]
over a maximum of 30 hops:

1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 19 ms 16 ms 14 ms 83.93.27.238
3 13 ms 11 ms 15 ms cpe.vlanif200.nsknqa1.dk.customer.tdc.net [176.22.62.234]
4 28 ms 26 ms 27 ms ae1-0.stkm4nqp7.se.ip.tdc.net [83.88.19.35]
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 38 ms 40 ms 48 ms 52.222.253.251

Trace complete.

Traceroute diagnostics finished

Starting download test

Downloading small file

https://binaries.eveonline.com/Doomsday_2560x1440.jpg

516.97KB downloaded in 0.603 seconds (857.33KB/s)

Downloading large file

https://binaries.eveonline.com/intro.webm

49.15MB downloaded in 2.715 seconds (18.10MB/s)

Starting basic diagnostics

Looking up hosts:
launcher.eveonline.com
binaries.eveonline.com
resources.eveonline.com

Host lookup for binaries.eveonline.com returned:
52.222.253.164
52.222.253.26
52.222.253.226
52.222.253.136
52.222.253.99
52.222.253.60
52.222.253.148
52.222.253.44

Host lookup for launcher.eveonline.com returned:
52.222.253.155
52.222.253.162
52.222.253.58
52.222.253.229
52.222.253.166
52.222.253.180
52.222.253.217
52.222.253.91

Host lookup for resources.eveonline.com returned:
52.222.253.102
52.222.253.114
52.222.253.234
52.222.253.129
52.222.253.251
52.222.253.81
52.222.253.143
52.222.253.29

Host lookups done
Starting ping for launcher.eveonline.com

Pinging d1hoqe10mv32pv.cloudfront.net [52.222.253.155] with 32 bytes of data:
Reply from 52.222.253.155: bytes=32 time=45ms TTL=246
Reply from 52.222.253.155: bytes=32 time=42ms TTL=246
Reply from 52.222.253.155: bytes=32 time=41ms TTL=246
Reply from 52.222.253.155: bytes=32 time=42ms TTL=246

Ping statistics for 52.222.253.155:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 41ms, Maximum = 45ms, Average = 42ms

Starting ping for binaries.eveonline.com

Pinging d17ueqc3zm9j8o.cloudfront.net [52.222.253.164] with 32 bytes of data:
Reply from 52.222.253.164: bytes=32 time=40ms TTL=246
Reply from 52.222.253.164: bytes=32 time=38ms TTL=246
Reply from 52.222.253.164: bytes=32 time=38ms TTL=246
Reply from 52.222.253.164: bytes=32 time=41ms TTL=246

Ping statistics for 52.222.253.164:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 38ms, Maximum = 41ms, Average = 39ms

Starting ping for resources.eveonline.com

Pinging dm794883twbxj.cloudfront.net [52.222.253.102] with 32 bytes of data:
Reply from 52.222.253.102: bytes=32 time=42ms TTL=246
Reply from 52.222.253.102: bytes=32 time=42ms TTL=246
Reply from 52.222.253.102: bytes=32 time=42ms TTL=246
Reply from 52.222.253.102: bytes=32 time=45ms TTL=246

Ping statistics for 52.222.253.102:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 42ms, Maximum = 45ms, Average = 42ms

Basic diagnostics finished

Starting SSL diagnostics

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Opening encrypted connection to launcher.eveonline.com:443

=== Peer Certificate ===
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFIjCCBAqgAwIBAgINAJGr8zkAAAAAUNanzTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBujEL
MAkGA1UEBhMCVVMxFjAUBgNVBAoTDUVudHJ1c3QsIEluYy4xKDAmBgNVBAsTH1Nl
ZSB3d3cuZW50cnVzdC5uZXQvbGVnYWwtdGVybXMxOTA3BgNVBAsTMChjKSAyMDEy
IEVudHJ1c3QsIEluYy4gLSBmb3IgYXV0aG9yaXplZCB1c2Ugb25seTEuMCwGA1UE
AxMlRW50cnVzdCBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eSAtIEwxSzAeFw0xNjAx
MTMxNDE3MThaFw0xOTAxMTMxNDQ3MThaMEwxCzAJBgNVBAYTAklTMRIwEAYDVQQH
EwlSZXlramF2aWsxDzANBgNVBAoTBkNDUCBIZjEYMBYGA1UEAxQPKi5ldmVvbmxp
bmUuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAr8hCdR27Woj/
nwTwPr+a79bzGPgRIRHMncIfym2Vf1Oj3XOxQBTF5ubuHgK6pvBz4XaJ91SZ2Xy7
hLhROCVrHD+MvkLSpwiQ4Lqrwlos8s5gEHCJXRsb8SdANPnekJWLbIhxMkkq7YyA
d2PCDykvcX+wR4jR3g3bB4tNZYmb9YHCyHRskvT5XH/FWr4xNXWuwCuiqA8ynTZN
y9s2snh95gdl3SzMHlTI2jwYlT3XVAIkvkba1c2bBPlAGfzRhRfFKnkCxt0oACnP
bhaEtWScFkjmnNt/vP+e5hulQ+TcLSPIBMeDHsvNZTtrdftDdarKkXUDteox0gHb
4dysDvBoFQIDAQABo4IBkjCCAY4wCwYDVR0PBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsG
AQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjAzBgNVHR8ELDAqMCigJqAkhiJodHRwOi8vY3JsLmVu
dHJ1c3QubmV0L2xldmVsMWsuY3JsMEsGA1UdIAREMEIwNgYKYIZIAYb6bAoBBTAo
MCYGCCsGAQUFBwIBFhpodHRwOi8vd3d3LmVudHJ1c3QubmV0L3JwYTAIBgZngQwB
AgIwaAYIKwYBBQUHAQEEXDBaMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwOi8vb2NzcC5lbnRy
dXN0Lm5ldDAzBggrBgEFBQcwAoYnaHR0cDovL2FpYS5lbnRydXN0Lm5ldC9sMWst
Y2hhaW4yNTYuY2VyMCkGA1UdEQQiMCCCDyouZXZlb25saW5lLmNvbYINZXZlb25s
aW5lLmNvbTAfBgNVHSMEGDAWgBSConB03bxTP8971PfNf6dgxgpMvzAdBgNVHQ4E
FgQU7p5nXsJM2R4DWxc3xq6jffIA6s8wCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOCAQEAGQC3Z27ABOI2HLLK95XMrBxXQVRT+2btTpqHDdqn3h8s349fiN2deEJT
nnh6hESGk2tRkSg5rdNi/Ecb0fmQG6QiDsfkM+sx5v/lOM0IP6mql3uamIgwB+BZ
FgNV5oUFnCMhJRsD8ZQ7eLmoV24J5mKjx7a2MTj1FWtbmjUijjkSTl1vjLBJSvMx
xRP/uwCeF5fZjMQs8v39m6m/PqmaE4FU1ldzsgCEZXpKTKBZjyo+ES6BIxQ8G2UW
6VqWx2hr5eDVOC2aT9KNFHNByv1bwex1PuEYn0BToIYHBN726mowsJlsuBqezPuD
6Q/8xb69uqSb3K5Cvz9OWVPPOJGn+g==
-----END CERTIFICATE-----
== Subject Info ==
CommonName: *.eveonline.com
Organization: CCP Hf
LocalityName: Reykjavik
OrganizationalUnitName:
StateOrProvinceName:
Alternate Subject Names (DNS):
eveonline.com
*.eveonline.com
Alternate Subject Names (Email):

== Issuer Info ==
CommonName: Entrust Certification Authority - L1K
Organization: Entrust, Inc.
LocalityName:
OrganizationalUnitName: (c) 2012 Entrust, Inc. - for authorized use only,See www.entrust.net/legal-terms
StateOrProvinceName:

== Certificate ==
Effective Date: on jan 13 14:17:18 2016 GMT
Expiry Date: sø jan 13 14:47:18 2019 GMT
Blacklisted: No


== Cipher ==
Authentication: RSA
Encryption: AESGCM(128)
Key Exchange: ECDH
Cipher Name: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
Protocol: TLSv1.2
Supported Bits: 128
Used Bits: 128

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Opening encrypted connection to binaries.eveonline.com:443

=== Peer Certificate ===
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFIjCCBAqgAwIBAgINAJGr8zkAAAAAUNanzTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBujEL
MAkGA1UEBhMCVVMxFjAUBgNVBAoTDUVudHJ1c3QsIEluYy4xKDAmBgNVBAsTH1Nl
ZSB3d3cuZW50cnVzdC5uZXQvbGVnYWwtdGVybXMxOTA3BgNVBAsTMChjKSAyMDEy
IEVudHJ1c3QsIEluYy4gLSBmb3IgYXV0aG9yaXplZCB1c2Ugb25seTEuMCwGA1UE
AxMlRW50cnVzdCBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eSAtIEwxSzAeFw0xNjAx
MTMxNDE3MThaFw0xOTAxMTMxNDQ3MThaMEwxCzAJBgNVBAYTAklTMRIwEAYDVQQH
EwlSZXlramF2aWsxDzANBgNVBAoTBkNDUCBIZjEYMBYGA1UEAxQPKi5ldmVvbmxp
bmUuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAr8hCdR27Woj/
nwTwPr+a79bzGPgRIRHMncIfym2Vf1Oj3XOxQBTF5ubuHgK6pvBz4XaJ91SZ2Xy7
hLhROCVrHD+MvkLSpwiQ4Lqrwlos8s5gEHCJXRsb8SdANPnekJWLbIhxMkkq7YyA
d2PCDykvcX+wR4jR3g3bB4tNZYmb9YHCyHRskvT5XH/FWr4xNXWuwCuiqA8ynTZN
y9s2snh95gdl3SzMHlTI2jwYlT3XVAIkvkba1c2bBPlAGfzRhRfFKnkCxt0oACnP
bhaEtWScFkjmnNt/vP+e5hulQ+TcLSPIBMeDHsvNZTtrdftDdarKkXUDteox0gHb
4dysDvBoFQIDAQABo4IBkjCCAY4wCwYDVR0PBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsG
AQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjAzBgNVHR8ELDAqMCigJqAkhiJodHRwOi8vY3JsLmVu
dHJ1c3QubmV0L2xldmVsMWsuY3JsMEsGA1UdIAREMEIwNgYKYIZIAYb6bAoBBTAo
MCYGCCsGAQUFBwIBFhpodHRwOi8vd3d3LmVudHJ1c3QubmV0L3JwYTAIBgZngQwB
AgIwaAYIKwYBBQUHAQEEXDBaMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwOi8vb2NzcC5lbnRy
dXN0Lm5ldDAzBggrBgEFBQcwAoYnaHR0cDovL2FpYS5lbnRydXN0Lm5ldC9sMWst
Y2hhaW4yNTYuY2VyMCkGA1UdEQQiMCCCDyouZXZlb25saW5lLmNvbYINZXZlb25s
aW5lLmNvbTAfBgNVHSMEGDAWgBSConB03bxTP8971PfNf6dgxgpMvzAdBgNVHQ4E
FgQU7p5nXsJM2R4DWxc3xq6jffIA6s8wCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOCAQEAGQC3Z27ABOI2HLLK95XMrBxXQVRT+2btTpqHDdqn3h8s349fiN2deEJT
nnh6hESGk2tRkSg5rdNi/Ecb0fmQG6QiDsfkM+sx5v/lOM0IP6mql3uamIgwB+BZ
FgNV5oUFnCMhJRsD8ZQ7eLmoV24J5mKjx7a2MTj1FWtbmjUijjkSTl1vjLBJSvMx
xRP/uwCeF5fZjMQs8v39m6m/PqmaE4FU1ldzsgCEZXpKTKBZjyo+ES6BIxQ8G2UW
6VqWx2hr5eDVOC2aT9KNFHNByv1bwex1PuEYn0BToIYHBN726mowsJlsuBqezPuD
6Q/8xb69uqSb3K5Cvz9OWVPPOJGn+g==
-----END CERTIFICATE-----
== Subject Info ==
CommonName: *.eveonline.com
Organization: CCP Hf
LocalityName: Reykjavik
OrganizationalUnitName:
StateOrProvinceName:
Alternate Subject Names (DNS):
eveonline.com
*.eveonline.com
Alternate Subject Names (Email):

== Issuer Info ==
CommonName: Entrust Certification Authority - L1K
Organization: Entrust, Inc.
LocalityName:
OrganizationalUnitName: (c) 2012 Entrust, Inc. - for authorized use only,See www.entrust.net/legal-terms
StateOrProvinceName:

== Certificate ==
Effective Date: on jan 13 14:17:18 2016 GMT
Expiry Date: sø jan 13 14:47:18 2019 GMT
Blacklisted: No


== Cipher ==
Authentication: RSA
Encryption: AESGCM(128)
Key Exchange: ECDH
Cipher Name: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
Protocol: TLSv1.2
Supported Bits: 128
Used Bits: 128

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Opening encrypted connection to resources.eveonline.com:443

=== Peer Certificate ===
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFIjCCBAqgAwIBAgINAJGr8zkAAAAAUNanzTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBujEL
MAkGA1UEBhMCVVMxFjAUBgNVBAoTDUVudHJ1c3QsIEluYy4xKDAmBgNVBAsTH1Nl
ZSB3d3cuZW50cnVzdC5uZXQvbGVnYWwtdGVybXMxOTA3BgNVBAsTMChjKSAyMDEy
IEVudHJ1c3QsIEluYy4gLSBmb3IgYXV0aG9yaXplZCB1c2Ugb25seTEuMCwGA1UE
AxMlRW50cnVzdCBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eSAtIEwxSzAeFw0xNjAx
MTMxNDE3MThaFw0xOTAxMTMxNDQ3MThaMEwxCzAJBgNVBAYTAklTMRIwEAYDVQQH
EwlSZXlramF2aWsxDzANBgNVBAoTBkNDUCBIZjEYMBYGA1UEAxQPKi5ldmVvbmxp
bmUuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAr8hCdR27Woj/
nwTwPr+a79bzGPgRIRHMncIfym2Vf1Oj3XOxQBTF5ubuHgK6pvBz4XaJ91SZ2Xy7
hLhROCVrHD+MvkLSpwiQ4Lqrwlos8s5gEHCJXRsb8SdANPnekJWLbIhxMkkq7YyA
d2PCDykvcX+wR4jR3g3bB4tNZYmb9YHCyHRskvT5XH/FWr4xNXWuwCuiqA8ynTZN
y9s2snh95gdl3SzMHlTI2jwYlT3XVAIkvkba1c2bBPlAGfzRhRfFKnkCxt0oACnP
bhaEtWScFkjmnNt/vP+e5hulQ+TcLSPIBMeDHsvNZTtrdftDdarKkXUDteox0gHb
4dysDvBoFQIDAQABo4IBkjCCAY4wCwYDVR0PBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsG
AQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjAzBgNVHR8ELDAqMCigJqAkhiJodHRwOi8vY3JsLmVu
dHJ1c3QubmV0L2xldmVsMWsuY3JsMEsGA1UdIAREMEIwNgYKYIZIAYb6bAoBBTAo
MCYGCCsGAQUFBwIBFhpodHRwOi8vd3d3LmVudHJ1c3QubmV0L3JwYTAIBgZngQwB
AgIwaAYIKwYBBQUHAQEEXDBaMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwOi8vb2NzcC5lbnRy
dXN0Lm5ldDAzBggrBgEFBQcwAoYnaHR0cDovL2FpYS5lbnRydXN0Lm5ldC9sMWst
Y2hhaW4yNTYuY2VyMCkGA1UdEQQiMCCCDyouZXZlb25saW5lLmNvbYINZXZlb25s
aW5lLmNvbTAfBgNVHSMEGDAWgBSConB03bxTP8971PfNf6dgxgpMvzAdBgNVHQ4E
FgQU7p5nXsJM2R4DWxc3xq6jffIA6s8wCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOCAQEAGQC3Z27ABOI2HLLK95XMrBxXQVRT+2btTpqHDdqn3h8s349fiN2deEJT
nnh6hESGk2tRkSg5rdNi/Ecb0fmQG6QiDsfkM+sx5v/lOM0IP6mql3uamIgwB+BZ
FgNV5oUFnCMhJRsD8ZQ7eLmoV24J5mKjx7a2MTj1FWtbmjUijjkSTl1vjLBJSvMx
xRP/uwCeF5fZjMQs8v39m6m/PqmaE4FU1ldzsgCEZXpKTKBZjyo+ES6BIxQ8G2UW
6VqWx2hr5eDVOC2aT9KNFHNByv1bwex1PuEYn0BToIYHBN726mowsJlsuBqezPuD
6Q/8xb69uqSb3K5Cvz9OWVPPOJGn+g==
-----END CERTIFICATE-----
== Subject Info ==
CommonName: *.eveonline.com
Organization: CCP Hf
LocalityName: Reykjavik
OrganizationalUnitName:
StateOrProvinceName:
Alternate Subject Names (DNS):
eveonline.com
*.eveonline.com
Alternate Subject Names (Email):

== Issuer Info ==
CommonName: Entrust Certification Authority - L1K
Organization: Entrust, Inc.
LocalityName:
OrganizationalUnitName: (c) 2012 Entrust, Inc. - for authorized use only,See www.entrust.net/legal-terms
StateOrProvinceName:

== Certificate ==
Effective Date: on jan 13 14:17:18 2016 GMT
Expiry Date: sø jan 13 14:47:18 2019 GMT
Blacklisted: No


== Cipher ==
Authentication: RSA
Encryption: AESGCM(128)
Key Exchange: ECDH
Cipher Name: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
Protocol: TLSv1.2
Supported Bits: 128
Used Bits: 128

SSL diagnostics finished

Besvar